top of page

Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut Gemmeke Witsiers van Familiepraktijk Gemstone en de cliënt/de cliënten. 

 

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
   

 2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig; 

  a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
  b. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

   

 3. De overeenkomst kan op de volgende manieren worden beëindigd:
  a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
  b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil afspreken;
  c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven; 
   
 4. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst net zoals de betaalwijze. 
   

 5.  Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 1 werkdag van tevoren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening.
   

 6. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.
   

 7. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden gedeeld. 
   

 8. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
   

 9. Indien cliënt, of een derde partij een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
   

 10. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging NVPA
  De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden www.nvpa.org.  
  De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu
   

 11. De therapeut is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
   

 12. De therapeut is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Evertsenstraat 3, 5224HN ’s-Hertogenbosch, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.
   

 13. Indien de uitvoering van een traject leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag dat ingevolge de beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van therapeut wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. De beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van therapeut voldoet aan de door beroepsvereniging NVPA, gestelde eisen. 

            

 

 

 

AGB-code hulpverlener: 94106941

AGB- code onderneming: 94065418

KvK Den Bosch 68837925

 

Familiepraktijk Gemstone | Relatie- en gezinstherapie | Gemmeke Witsiers | Evertsenstraat 3 | 5224 HN ’s-Hertogenbosch | 06-49391136 | info@gemstone.nu | www.gemstone.nu | NVPA: 104732 | RBCZ: 200373R | VCW: 1114 | SKJ: 110013371 

bottom of page