top of page

Privacyverklaring

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens omga.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27-01-2021.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

 

Gemmeke Witsiers, Familiepraktijk Gemstone, KvK nummer 68837925

Evertsenstraat 3, 5224 HN ’s-Hertogenbosch, +31649391136, info@gemstone.nu

 

Gemmeke Witsiers verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt mondeling, via de website, email, telefoon en app. 

 

Persoonsgegevens 

Gemmeke Witsiers verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam, adres en woonplaats gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • Geboortedatum 

 • Inhoud van communicatie

 

Doeleinden 

Gemmeke Witsiers verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact

 • Een goede en efficiënte dienstverlening

 • Het verrichten van administratieve handelingen

 • Verbetering van de dienstverlening

 • Facturering

 • Het innen van gelden 

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

 • Het voeren van geschillen 

 

Grondslagen 

Gemmeke Witsiers verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO) en (WKKGZ).

 

Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat ik genaamd Gemmeke Witsiers hier gerechtvaardigde belangen bij heb. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van mijn dienstverlening

 • De verbetering van mijn diensten

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve indien nodig na overleg en toestemming van u. 

 

Hoe lang Familiepraktijk Gemstone uw gegevens bewaart 

Gemmeke Witsiers zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die ik in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Gemmeke Witsiers zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en WGBO.

De bewaartermijn voor financiële gegevens is 20 jaar.

 

Hoe Familiepratijk Gemstone uw gegevens beveiligt

Gemmeke Witsiers vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Gemmeke Witsiers passende beveiligingsmaatregelen genomen. Uw dossier ligt in een afgesloten kast. Het behandelplan en facturering zijn opgeslagen op een PC waarvan alleen Gemmeke Witsiers het wachtwoord heeft.  

De PC heeft een virusscanner. 

 

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

 

Uw rechten

U heeft het recht om Gemmeke Witsiers een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

 

Ook kunt u Gemmeke Witsiers verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Gemmeke Witsiers, Familiepraktijk Gemstone, 

Evertsenstraat 3, 5224 HN ’s-Hertogenbosch, +31649391136, info@gemstone.nu

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Gemmeke Witsiers laat dit dan mij vooral weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page